System dozoru elektronicznego – procedury, wniosek

Elektroniczny dozór osób skazanych w Polsce ma niedługą historię. System dozoru elektronicznego był wprowadzany etapami od 2009 r., a od 2012 r. stał się nowoczesnym sposobem na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego opiera się głównie na odpowiedzialności i samodyscyplinie. Kto może się starać o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego i jakie są wymagania?

Czym jest system dozoru elektrycznego?


System dozoru elektronicznego (s.d.e. lub SDE) to rozwiązanie prawne, które pozwala osobom skazanym na karę pozbawienia wolności odbyć karę poza obszarem zakładu karnego. Polega na założeniu na nogę osoby skazanej opaski mocowanej na kostce, która kontroluje wykonywanie obowiązków nałożonych przez sąd.

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?Każdy skazany ma indywidualnie wyznaczony przez sąd harmonogram, który ma obowiązek wykonywać codziennie z należytą starannością w wyznaczonych godzinach. Za zgodą sądu skazany może nawet odbywać karę poza miejscem zamieszkania lub innym wyznaczonym miejscem wskazanym do odbywania kary, np. możliwa jest praca w zakładzie pracy czy kontynuowanie nauki. Wszystko odbywa się jednak pod dyskretną kontrolą, którą umożliwia system dozoru elektronicznego w postaci nadajnika ukrytego w odpornej opasce, którą instaluje się na nodze lub przegubie dłoni.

Wymagania systemu dozoru elektronicznegoPodczas wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego należy przestrzegać ustalonych z sądem zasad, wśród których obowiązkiem jest ścisłe przestrzeganie ograniczeń czasowych, ale też przestrzennych narzuconych przez sąd. Co więcej, skazany jest zobowiązany do odbierania wszystkich połączeń, które umożliwiają stałą kontrolę, a także na niezwłoczne informowanie centralę o ewentualnych problemach z urządzeniem monitorującym. Mimo różnych ograniczeń odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ma wiele zalet, wśród których największym atutem jest możliwość uniknięcia rygoru więziennego, utrzymywanie bliskich relacji z rodziną i przyjaciółmi, dostęp do informacji, a nawet aktywność zawodowa.

Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?


Aby móc odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim sąd może wyrazić zgodę na taki tryb odbywania kary, jeśli:

osoba została skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 43Ib k.k.w.),
wyrok osoby skazanej na pozbawienie wolności nie jest dłuższy niż 1 rok i 6 miesięcy,
stopień demoralizacji skazanego jest niski, a odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego sąd uzna za wystarczającą karę,
bezpieczeństwo innych osób nie jest zagrożone i trzymanie skazanego w zakładzie karnym nie jest konieczne,
osoba skazana posiada stałe miejsce pobytu,
pełnoletnie osoby mieszkające z osobą skazaną na karę pozbawienia wolności wyrażą zgodę na wspólne mieszkanie.


Jak wygląda wniosek o system dozoru elektronicznego?


Przede wszystkim należy wiedzieć, że wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć na piśmie. O pomoc w jego przygotowaniu można się zgłosić np. do adwokata do spraw karnych z Wrocławia. W dokumencie najważniejsze jest wskazanie uzasadnienia wniosku, z którego musi wynikać, że istnieją podstawy, aby móc zezwolić na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Co więcej, należy dołączyć do wniosku pisemne zgody osób pełnoletnich, które miały wspólnie mieszkać z osobą skazaną, a w razie konieczności zgody właścicieli mieszkania.


Gdzie złożyć wniosek o system dozoru elektronicznegoWniosek o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanych, którzy odbywają karę w zakładzie karnym. Wniosek należy złożyć do sądu penitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany (art. 43e§1 k.k.w.). Posiedzenie sądu odbędzie się w tym zakładzie karnym, w którym aktualnie przebywa osoba skazana na pozbawienie wolności. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie wstrzymuje obowiązku, jakim jest stawienie się w areszcie czy zakładzie karnym.

Comments are closed.