Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jest szeroką dziedziną prawa publicznego, obejmującą normy regulujące organizację i zachowanie administracji publicznej oraz osób fizycznych i innych podmiotów w stosunku do niej, w zakresie nie normowanym przez specyficzne dla nich działy prawa. Określa ramy działania administracji i obejmuje m.in. przepisy ustrojowe organów administracji publicznej, postępowanie administracyjne, przepisy prawa podatkowego i budowlanego oraz wiele innych.


Prawo administracyjne w Polsce: źródła i zastosowanieŹródła prawa administracyjnego mogą stanowić tzw. źródła poznania (Dzienniki Urzędowe, w których publikowane są akty normatywne), źródła materialne (zwyczaje, ideologie, warunki gospodarcze i społeczne mające wpływ na treść prawa), oraz źródła formalne, czyli akty normatywne. W zależności od organu stanowiącego prawo, źródła można podzielić także na te ustanawiane przez organy centralne państwa (władzę ustawodawczą i wykonawczą) oraz organy terenowe (rządowe organy administracji ogólnej oraz organy samorządu terytorialnego). W Polsce źródłami prawa administracyjnego są m.in. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
W obrębie prawa administracyjnego stosuje się podział norm na trzy kategorie:

Normy ustrojowe, dotyczące struktury aparatu administracyjnego,
Normy materialne, określające prawa i obowiązki organów administracji publicznej oraz obywateli i podmiotów wchodzących w stosunki prawne z tymi organami,
Normy proceduralne (formalne) regulujące postępowanie administracyjne i realizują normy prawa administracyjnego materialnego.
Najszerszą kategorią jest prawo administracyjne materialne, na które składają się liczne formy prawne i w obrębie którego zawierają się normy prawa budowlanego, podatkowego, gospodarki nieruchomościami, ochrony i kształtowania środowiska, a także normy prawa cywilnego i karnego. Postępowania na podstawie prawa administracyjnego realizowane są m.in. w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, którego treść stosowana jest w postępowaniach o charakterze ogólnym i może dotyczyć m.in. sytuacji związanych z wydawaniem stosownych zaświadczeń, składaniem skarg, wniosków i petycji. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiera także zasady dotyczące rozstrzygania sporów o własność lub sporów kompetencyjnych, ale nie reguluje zasad postępowania przed sądem administracyjnym.

W zależności od charakteru rozstrzyganej sprawy i słuszności zastosowania do niej przepisów prawa administracyjnego, skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii adwokackiej Wrocław i wsparcia prawnika może pojawić się w momencie negocjowania i sporządzania umów, obsługi prawnej spółek czy zakładania, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych pozostających w stosunkach prawnych z organami administracji publicznej. Prawo administracyjne obejmuje także zagadnienia związane z prawem podatkowym, budowlanym czy cywilnym, a jego interpretacja wymaga rozległej wiedzy z zakresu wielu dziedzin prawa jednocześnie – bez kompleksowego wsparcia prawnego, samodzielne rozwiązywanie wielu spraw czy sporów jest praktycznie niemożliwe.
Prawo administracyjne należy do bardzo rozległych dziedzin prawa. Korzystając ze wsparcia Kancelarii Adwokackiej Wojciecha Krzysztoporskiego osoby fizyczne, firmy oraz spółki mogą zyskać pomoc z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, podatkowego i innych zagadnień w obrębie prawa administracyjnego, w tym m.in. porad prawnych, reprezentacji w sądzie oraz sporządzania umów (darowizn, najmu, dzierżawy i innych).