Prawo wykonawcze

Prawo wykonawcze, jest obok prawa materialnego i procesowego, trzecim istotnym filarem prawa karnego. Razem mają one za zadanie tworzyć spójny system norm, mający na celu skuteczne przeciwdziałanie przestępczości. Prawo karne wykonawcze obejmuje:

ustalenie trybu postępowania, w wyniku którego dojdzie do zastosowania kary lub innych środków, będących skuteczną reakcją na popełnione przestępstwo lub wykroczenie,
nakreślanie celów, jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku wytoczonego postępowania,
na koniec wskazywane są kary wraz ze sposobem ich wykonywania.
Prawo wykonawcze jest definiowane w ramach odrębnego kodeksu karnego wykonawczego (kkw). W jego obrębie wyróżniamy także tzw. prawo penitencjarne, zajmujące się wyłącznie zasadami kar pozbawienia wolności oraz tymczasowych aresztowań.

Rządowy projekt kodeksu karnego wykonawczego odnosi się do najważniejszych zasad, regulujących założenia prawa wykonawczego. W ramach tych założeń obowiązkiem jest poszanowanie praw osób skazanych, w tym traktowanie w sposób godny, sprawiedliwy i zindywidualizowany, a ponadto ochrona społeczeństwa przed skutkami przestępczości, a także minimalizacja kosztów, jakie ponosi społeczeństwo w ramach wykonywania kary.

Kodeks karny wykonawczy wykorzystuje m.in. zasadę elastycznej modyfikacji kar. Chodzi tu o odpowiednie dostosowanie sankcji do postępów, jakie wykazali skazani w ramach odbytej już kary. Oznacza to, że jeśli skazani wykazują oznaki progresji (resocjalizacji), można dążyć do zmodyfikowania formy odbywania kary lub jej skrócenia. Działa to również w drugą stronę, czyli wyrok może zostać wydłużony, jeśli u skazanego zachodzą oznaki regresji.

W ramach kodeksu karnego wykonawczego można prowadzić następujące postępowania:

1. odroczenie wykonania kary,
2. warunkowe przedterminowe zwolnienie,
3 przerwa w odbywaniu kary.

Odroczenie kary pozbawienia wolności – kiedy można z niego skorzystać?Zdarzają się sytuacje, w których z określonych powodów natychmiastowe odbycie kary pozbawienia wolności nie może być wykonane. Jest tak w przypadku kobiet ciężarnych lub osób sprawujących samotnie opiekę nad dzieckiem. W takich sytuacjach sąd może odroczyć wykonanie wyroku nawet do trzech lat.

Odroczenie na okres jednego roku przysługuje w sytuacji, gdy w zakładach karnych brakuje miejsc (zakłady przepełnione w stosunku do norm obowiązujących na skalę krajową). Odroczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy podczas popełniania przestępstwa doszło do użycia przemocy, przestępczość była sposobem na życie, lub gdy skazany działał w zorganizowanej grupie terrorystycznej.

Można kilkukrotnie ubiegać się o zastosowanie odroczenia wykonania wyroku, jednak łączny czas nie może przekraczać trzech lat. W czasie trwania odroczenia sąd może wymagać podjęcia się pracy zarobkowej, regularnych wizyt kontrolnych na policji lub zgłoszenia się na terapię.
Poszukujesz dobrej kancelarii prawniczej? Koniecznie zgłoś się do nas, a uzyskasz fachową pomoc prawną, obejmującą wsparcie na wszystkich etapach procesu. Wiemy, jak duże znaczenie ma szybka reakcja i jakie znaczenie mogą mieć nawet najmniejsze błędy, dlatego też starannie i rzetelnie przygotowujemy się do każdej sprawy.