Porady prawne


31 sierpnia 2021
Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

W przeciwieństwie do pozbawienia władzy rodzicielskiej, kiedy to jeden lub oboje rodziców nie mają w ogóle praw do współdecydowania o dziecku, ograniczenie władzy rodzicielskiej nie musi wiązać się z zawinionym zachowaniem rodzica i może przybierać różne formy. Ta instytucja prawna może skutecznie pomóc w toksycznej dla dziecka sytuacji rodzinnej, zdarzają się jednak przypadki, gdy ograniczenie władzy rodzicielskiej bywa orzekane arbitralnie i można się od niego odwołać.
30 sierpnia 2021
Zniszczenie mienia

Co grozi za zniszczenie mienia?

Z zabronionym przez prawo niszczeniem cudzego mienia słusznie kojarzą nam się przede wszystkim osoby bezprawnie malujące napisy lub rysunki na ścianach budynków lub dokonujące aktów wandalizmu. Na podstawie jakich przepisów odpowiadają za swoje postępowanie?
21 lipca 2021
Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa – przed czy po ślubie?

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem ustroju małżeńskiego. Wielu osobom myśli się ona z intercyzą. Jakie są rodzaje rozdzielności przedmałżeńskiej? Czy można wprowadzić rozdzielność majątkową po ślubie? Jak działa intercyza?
24 czerwca 2021
Mediacje rozwodowe

Mediacje rozwodowe – kiedy warto się na nie zdecydować?

Rozstanie z mężem lub żoną to trudna decyzja, która pociąga za sobą wiele konsekwencji. Rozwód może spowodować problemy finansowe, nieumiejętność pogodzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, ale także wzmagać poczucie krzywdy i żalu. Brak umiejętności komunikacji to niestety częsty problem, który jest podstawą kryzysu w wielu związkach. Sposobem na rozwiązanie konfliktów są mediacje rozwodowe. Dlaczego?
16 czerwca 2021
Koszty sprawy karnej

Kto ponosi koszty sprawy karnej?

Czas trwania sprawy karnej w Polsce w 2020 r. to średnio 5 miesięcy. Jest to czas, w którym poza czynnościami śledczymi, konieczne jest zadbanie o formalności. Koszty sprawy karnej to wydatki, które zależą od etapu procesu. Kto i w jakiej części powinien ponieść koszty, określa sąd. Mogą to być oskarżony, skazany, a nawet oskarżyciel.
2 czerwca 2021
Opieka naprzemienna

Kiedy przyznawana jest opieka naprzemienna?

W postępowaniu karnym prawo do odmowy składania zeznań przysługuje osobie najbliższej dla oskarżonego, a jest nią, zgodnie z definicją przyjętą w kodeksie karnym małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
1 czerwca 2021
Sprawy karne nieletnich adwokat

Jak wygląda proces karny w przypadku nieletnich?

Zgodnie z przepisami prawa, definicję sprawcy nieletniego spełnia każdy, kto w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 17 lat. Proces karania nieletnich za określone czyny wygląda nieco inaczej, niż w przypadku osób dorosłych, w związku z czym nasuwa się wiele pytań. Jak wygląda proces karny i odpowiedzialność nieletnich? Jakie mogą być zastosowane kary wobec osób łamiących prawo przed ukończeniem 17 lat?
11 maja 2021
Odmowa składania zeznań

Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym prawo do odmowy składania zeznań przysługuje osobie najbliższej dla oskarżonego, a jest nią, zgodnie z definicją przyjętą w kodeksie karnym małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
7 maja 2021
Podział majątku

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Wbrew powszechnej opinii podział majątku przy rozwodzie nie musi odbywać się drogą sądową. Polubowny podział majątku może się odbyć jeszcze w czasie separacji. Byli małżonkowie mogą w tej sprawie dojść do porozumienia dużo wcześniej, korzystając chociażby z mediacji lub z obustronnego konsensusu każdej ze stron. W przypadku, kiedy strony nie mogą się porozumieć, sprawa trafia do sądu. Procedura sądowa przebiega dłużej niż na drodze polubownej, ponieważ aby oszacować wartość dóbr, sąd musi najpierw powołać biegłego.
9 kwietnia 2021
Sprawy rodzinne Wrocław alimenty

Od czego zależy wysokość przyznanych przez sąd alimentów na dziecko?

Alimenty są świadczeniem wynikającym z prawnego obowiązku rodziców do zapewnienia dziecku środków utrzymania do czasu, kiedy będzie ono mogło utrzymywać się samodzielnie. Najczęściej występują o nie rodzice, którzy żyją w rozłączeniu (po rozwodzie, separacji lub rozstaniu, gdy nigdy nie byli małżeństwem) i dziecko mieszka i jest wychowywane przez jednego z nich. W przypadku rozwodów, sąd w wyroku obligatoryjnie określa wysokość kosztów utrzymania dziecka i należnych alimentów, natomiast w innych przypadkach rodzic, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego. Od czego zależy wysokość przyznanych przez sąd alimentów na dziecko i czy kwota ta jest stała?
9 kwietnia 2021
Adwokat prawo karne warunkowe umorzenie

Co oznacza warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, czyli czasowe odroczenie rozstrzygnięcia odpowiedzialności sprawcy i wymierzenia kary jest instytucją określoną bezpośrednio w Kodeksie karnym. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania z założenia służy poddaniu sprawcy próbie i odstąpieniu od skazania, możliwym w sytuacji gdy czyn i wina sprawcy są niekwestionowane, ale wina i społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne oraz istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego na okresie probacyjnym. Co w praktyce oznacza warunkowe umorzenie postepowania karnego i kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd podejmie taką decyzję?
4 marca 2021
Uporczywe nękanie

Kiedy nękanie jest uporczywe?

Nękanie jest narastającym problemem, który choć regulowany prawnie, w dalszym ciągu pozostaje często ignorowany. Osoby nękane wskazują na poczucie realnego zagrożenia, naruszanie ich prywatności, a często także obawy o szkodliwe wykorzystanie ich wizerunku lub danych osobowych dla wyrządzenia szkód majątkowych lub osobistych. Dochodzenie swoich praw w sprawach o nękanie jest trudne, ale przy wsparciu kancelarii adwokackiej zdecydowanie warto podjąć się walki. Jakie działania mogą być uznane za nękanie, kiedy stają się uporczywe i co może grozić osobom nękającym, naruszającym wolność i poczucie bezpieczeństwa poszkodowanego?
4 lutego 2021
Nieprzyjęcie mandatu

Czym grozi nieprzyjęcie mandatu?

Zatrzymanie kierowcy do policyjnej kontroli, podczas rutynowych akcji pomiaru prędkości, za widoczne złamanie przepisów czy po kolizji samochodowej może skutkować otrzymaniem mandatu. Osoba, której wystawiany jest mandat ma zawsze prawo odmowy jego przyjęcia, pamiętając jednak że odmowa wiąże się z przekazaniem sprawy na drogę sądową. Czy z prawa takiego warto więc korzystać? Kiedy i komu przysługuje prawo do nieprzyjęcia mandatu i w jaki sposób prowadzona jest sprawa sądowa w przypadku odmowy?
29 stycznia 2021
Upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób prywatnych nie prowadzących własnej działalności gospodarczej (a więc nie będących przedsiębiorcami), które z powodu swojej niewypłacalności potrzebują pomocy w postaci częściowego lub całkowitego oddłużenia. Decyzja o złożeniu wniosku jest trudna, ale dla niektórych jest jedynym słusznym sposobem na rozwiązanie problemu zadłużenia. Na czym polega proces, kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką i jakie są jej konsekwencje?
21 stycznia 2021
rozwody Wrocław

Jak się przygotować do rozwodu?

Rozważanie rozwodu i formalnego rozstania się ze współmałżonkiem jest dla wielu par jedynym słusznym, ale często także najbardziej skomplikowanym etapem życia. Wśród prowadzonych w sądach spraw rozwodowych pojawiają się zarówno te, w których partnerzy są w stanie porozumieć się w każdym aspekcie, jak i te bardziej wymagające, gdzie dojście do porozumienia jest niezwykle utrudnione. Bez względu na sytuację, do rozwodu zawsze warto odpowiednio się przygotować i spróbować ustalić pewne elementy postępowania jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego. O czym warto pamiętać?
23 grudnia 2020
Podział majątku

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Podział majątku może mieć charakter umowny, być dokonany u notariusza lub w sądzie. W zależności od wyboru rodzaju dokonania podziału majątku koszty są różne. Zastanawiasz się ile kosztuje podział majątku wspólnego zasądzony przez sąd? Przy podziale majątku zwykle koszty sądowe są najwyższe. Kto je ponosi?
18 grudnia 2020
Adwokat sprawy karne

System dozoru elektronicznego – procedury, wniosek

Elektroniczny dozór osób skazanych w Polsce ma niedługą historię. System dozoru elektronicznego był wprowadzany etapami od 2009 r., a od 2012 r. stał się nowoczesnym sposobem na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego opiera się głównie na odpowiedzialności i samodyscyplinie. Kto może się starać o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego i jakie są wymagania?
24 listopada 2020
Obrońca w procesie karnym

Rola obrońcy w procesie karnym

Domniemanie niewinności jest jedną z podstawowych zasad prawa karnego. Jej historia sięga prawa rzymskiego. Polega ona na uznaniu, że osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa jest niewinna, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Rola obrońcy w procesie karnym jest niezwykle ważna. Jakie obowiązki ma obrońca i czy każdy może nim zostać?
10 listopada 2020
Przedterminowe zwolnienie

Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to termin używany w wymiarze sprawiedliwości, który oznacza przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. O warunkowe przedterminowe zwolnienie stara się wielu osadzonych. Jak napisać dobry wniosek?
20 października 2020
Separacja czy rozwód

Separacja czy rozwód?

Rozwód i separacja to dwie niezależne od siebie instytucje, choć każdą z nich poprzedza zupełny rozkład pożycia małżonków. W przypadku rozwodu musi mieć on dodatkowo trwały charakter. Separacja jest instytucją stosunkowo nową, bo wprowadzoną do polskiego porządku prawnego dopiero w roku 1999. Statystycznie też, orzekana jest rzadziej. Strony częściej decydują się na rozwód.
9 października 2020
Zatrzymanie

Jak się zachować podczas zatrzymania przez Policję, CBA, CBŚ lub ABW

Zatrzymanie przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest bez wątpienia sytuacją stresującą, która może spowodować nieoczekiwane i niekontrolowane reakcje ze strony osoby zatrzymywanej. Jak zachować się podczas zatrzymania i jakie prawa przysługujące zatrzymanemu należy znać, by podjąć czynności zmierzające do zwolnienia zatrzymanej osoby?