Rola obrońcy w procesie karnym

Domniemanie niewinności jest jedną z podstawowych zasad prawa karnego. Jej historia sięga prawa rzymskiego. Polega ona na uznaniu, że osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa jest niewinna, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Rola obrońcy w procesie karnym jest niezwykle ważna. Jakie obowiązki ma obrońca i czy każdy może nim zostać?


Prawo do obrony w polskim procesie karnym


Zasada prawa do obrony w procesie karnym została zapisana w Kodeksie postępowania karnego w art. 6: “Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.” Dalsze informacje o roli i obowiązkach obrońcy można znaleźć w rozdziale 9 Kodeksu postępowania karnego. Szczególnie ważny dla oskarżonego jest art. 83, który określa zasady ustanowienia obrońcy.

§ 1.

Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.§ 2.

Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.Obowiązki obrońcy w procesie karnym także jasno określa przepis art. 84. k.p.k. oraz art. 86. k.p.k. Obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego.

§ 1.

Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.§ 2.

Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.Stanowisko obrońcy w procesie karnym


Obrońca w procesie karnym broni interesów swojego klienta, podejmuje działania na jego korzyść. Aby móc wykonywać swoje obowiązki obrońca w procesie karnym jest wyposażony w uprawnienia, dzięki, którym ma szczególne stanowisko, określane jako samodzielny podmiot procesowy. Jest to między innymi udział we wszystkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania czy możliwość przesłuchiwania świadków.

Obrońca, bez względu na to, czy ustanowiony został z urzędu czy z wyboru, jest przedstawicielem oskarżonego. Wszystkie podejmowane czynności służą ochronie interesów klienta.

Kto może być obrońcą w postępowaniu karnym?


Osoby, które mogą być obrońcą w postępowaniu karnym wymienia art. 82 k.p.k. Stanowi on, że taką rolę może pełnić wyłącznie osoba uprawniona do obrony według aktualnie obowiązujących przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych. Takimi osobami są wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienia. Należy pamiętać, że adwokatem nie jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Obrońcą w postępowaniu karnym nie może być więc np. absolwent prawa.

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej?


Prawo oskarżonego do posiadania obrońcy sprawia, że rola obrońcy w procesie karnym ma istotne znaczenie. Jest to forma obrony formalnej, dzięki której oskarżony czuje się pewniej i bezpieczniej. Dlaczego?

  1. Na korzyść skorzystania z usług profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej przemawia racja kwalifikacji. Doświadczeni i wykształceni adwokaci przeprowadzą oskarżonego przez cały proces, służąc pomocą i radą.

  2. Brak zaangażowania emocjonalnego to kolejny ważny aspekt, który różni adwokatów od oskarżonych. Stan psychiczny osoby, która obawia się wyroku, zwykle powoduje silny stres i nerwy. Obrońca stale myśli racjonalnie, potrafi rzetelnie ocenić fakty oraz przyjąć najlepszą linię obrony.

  3. Adwokaci to osoby, które powinny umieć wzbudzić zaufanie w kliencie. Często są jedyną pomocą dla czasami rozchwianej psychiki, motywacją do działania i własnej obrony oskarżonego, ponadto, tłumaczą, wyjaśniają jak działa system prawny.

  4. Skorzystanie z usług Kancelarii Adwokackiej daje pewność, że wszystkie czynności związane z procesem są w dobrych rękach. Co więcej, doświadczeni adwokaci potrafią dotrzeć do odpowiednich organów czy instytucji, co zwykle jest niemożliwe lub znacznie utrudnione dla innych osób.

Comments are closed.