Kiedy nękanie jest uporczywe?


Nękanie jest narastającym problemem, który choć regulowany prawnie, w dalszym ciągu pozostaje często ignorowany. Osoby nękane wskazują na poczucie realnego zagrożenia, naruszanie ich prywatności, a często także obawy o szkodliwe wykorzystanie ich wizerunku lub danych osobowych dla wyrządzenia szkód majątkowych lub osobistych. Dochodzenie swoich praw w sprawach o nękanie jest trudne, ale przy wsparciu adwokata do spraw karnych Wrocław zdecydowanie warto podjąć się walki. Jakie działania mogą być uznane za nękanie, kiedy stają się uporczywe i co może grozić osobom nękającym, naruszającym wolność i poczucie bezpieczeństwa poszkodowanego?


Kiedy możemy mówić o nękaniu?Uporczywe nękanie lub tzw. stalking, klasyfikowane według Kodeksu karnego jako przestępstwo przeciwko wolności, należy rozumieć jako wielokrotne prześladowanie oraz zachowania wzbudzające w poszkodowanym poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie jego prywatności. Sprawca nękania, pomimo próśb i stanowczych żądań ze strony poszkodowanego, nie zaprzestaje swoich działań i pozostaje natarczywy, celowo niepokojąc pokrzywdzonego lub osoby mu najbliższe. Co jednak ważne, nękanie podlega karze w świetle Kodeksu karnego wyłącznie przy działaniach o charakterze długotrwałym, uporczywym i nieustępliwym. Jak wskazuje art. 190a § 1 Kk, karze podlega nękanie wzbudzające u poszkodowanego uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszające jego prywatność.

Przykładami nękania karanego zgodnie z zapisami Kodeksu karnego będą działania takie jak:

Uciążliwa forma kontaktowania się w formie bezpośredniej i na odległość (m.in. uciążliwe wydzwanianie, wysyłanie częstych maili i SMSów zawierających groźby, niestosowne i wulgarne wiadomości, uporczywe wtrącanie się w sprawy osobiste, wymuszanie spotkań w cztery oczy),
Nastawianie bliskich ofiary przeciwko niej,
Działania mające na celu zniesławienie, np. poniżanie w internecie, wykorzystywanie wizerunku celem wysyłania nieprawdziwych informacji,
Wypytywanie o ofiarę (np. nachodzenie sąsiadów, współpracowników lub innych osób znających ofiarę i uporczywe wypytywanie o sprawy i życie prywatne),
Włamania na posesję, kradzieże, zniszczenia mienia oraz inne działania w celach zastraszenia,
Zakładanie podsłuchu, łamanie tajemnicy korespondencji,
Niszczenie mienia lub krzywdzenie zwierząt należących do ofiary,
Rzucanie obelg pod adresem ofiary w miejscu publicznym,
Szantażowanie,
Manipulowanie ofiarą i poniżanie jej.


W jaki sposób należy zgłosić nękanie?Aby nękanie lub stalking podlegały karze zgodnie z zapisami art. 190a Kodeksu karnego, konieczne jest by działania miały charakter długotrwały, uciążliwy i wzbudzały realne poczucie zagrożenia u poszkodowanego. W związku z powyższym zgłaszając nękanie i występując o ukaranie prześladujących konieczne jest zebranie dowodów, które potwierdzą skalę i natężenie problemu uciążliwego nękania. Dowody, jakie będą niezbędne podczas sprawy przeciwko stalkerowi będą zależały od rodzaju nękania i działań, jakich prześladowca się podejmuje. Jeśli ofiara nie jest przekonana do intencji osoby nękającej, nie czuje się w jej otoczeniu bezpiecznie, a pomimo próśb o zaprzestanie kontaktu nękanie nie ustępuje, gromadzenie dowodów w postaci otrzymywanych wiadomości, połączeń, prób kontaktu, nagrań czy notatek z okoliczności, w jakich nastąpiło nękanie będzie kluczowe dla sprawy.
Nękanie nie musi mieć charakteru agresywnego, a za działaniami stalkera nie muszą stać złe intencje. Przy zgłaszaniu nękania na policję i dalszym kierowaniu sprawy na drogę sądową ważne jest subiektywne poczucie zagrożenia po stronie poszkodowanego.
Przy składaniu dowodów przydatne mogą być zeznania świadków, a nawet lista osób które były świadkami uporczywego nękania poszkodowanego – sąd może wezwać takie osoby do złożenia własnych zeznań w celu ustalenia winy nękającego. Z tego też względu nie należy zatajać swoich odczuć i niepokoju w związku z działaniami drugiej osoby. Jak radzą specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Krzysztoporski, w sprawach o nękanie często dochodzi do problemu z udowodnieniem winy ze względu na brak świadków i niezbitych dowodów nękania.

Rejestrowanie niechcianych wiadomości i prób kontaktu, natarczywych zachowań, dowodów wyrażania własnego sprzeciwu wobec takich działań, a także fakt zgłaszania przypadków nękania na policję będą podstawą do wygrania sprawy sądowej. W przypadku uciążliwego nękania, Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat trzech (lub do 10, jeśli pokrzywdzony targnie się na swoje życie z powodu uciążliwego nękania), a także możliwość uzyskania zakazu zbliżania się i zakazu kontaktu do osoby pokrzywdzonej.

Comments are closed.