Jak napisać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to termin używany w wymiarze sprawiedliwości, który oznacza przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego. O warunkowe przedterminowe zwolnienie stara się wielu osadzonych. Jak napisać dobry wniosek?


Czym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie?


Przedterminowe zwolnienie warunkowe to zwolnienie osoby osadzonej w zakładzie karnym z odbywania kary wcześniej niż zostało to określone w prawomocnym wyroku sądu. Nie oznacza to jednak końca kary, ponieważ wyrok nadal obowiązuje. Skazany może wrócić do zakładu karnego, jeśli jego zachowanie nie będzie odpowiadało obowiązującemu porządkowi prawnemu. Szansa dla więźnia, jaką jest warunkowe przedterminowe zwolnienie, stanowi przedłużenie procesu resocjalizacji, ale poza murami więzienia. Ma przygotować do życia na wolności, ale pod opieką kuratora i poprzez wykonywanie przydzielonych obowiązków. Przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego to poddanie skazanego ważnej próbie, dzięki której, wywiązując się z warunków, może uniknąć odbycia reszty kary pozbawienia wolności w izolacji.

Przedterminowe zwolnienie warunkowe a decyzja sądu


Sąd może orzec przedterminowe zwolnienie warunkowe tylko jeśli uzna, że postawa i zachowanie skazanego pozwalają na powrót do aktywnego życia w społeczeństwie. Zwykle sąd podejmuje decyzje o warunkowym przedterminowym zwolnieniu zwracając uwagę także na okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie oskarżonego podczas odbywania przez kary przed złożeniem wniosku. Sąd musi mieć przekonanie, że skazany po zwolnieniu z odbycia reszty kary w zakładzie karnym będzie przestrzegał porządku prawnego oraz nie będzie zagrażał społeczeństwu.

Kiedy można się ubiegać o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego?


Zasady udzielania przedterminowych zwolnień w Polsce określa Kodeks karny, do którego wprowadzone zostały również przepisy dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Wiele cennych informacji można znaleźć także w Kodeksie karnym wykonawczym, który określa warunki wykonywania kary czy też odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zgodnie z art. 77 k.k. przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest możliwe, tylko wówczas, gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i że będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Z art. 78 k.k. wynika natomiast, że warunkowe zwolnienie z zakładu karnego jest możliwe dopiero po odbyciu co najmniej połowy kary.

Szczególne przypadki składania wniosku o przedterminowe zwolnienie


W niektórych przypadkach ubieganie się o przedterminowe zwolnienie może jednak ulec podwyższeniu, o czym również stanowi art. 78 k.k. Przykładowo, skazani recydywiści mogą zostać zwolnieni dopiero po ⅔ czasu odsiadki w zakładzie karnym, a multirecydywiści po ¾. Po odsiedzeniu ¾ wyroku wniosek o warunkowe zwolnienie przedterminowe mogą złożyć osoby, które z czynu zabronionego uczyniły swoje stałe źródło dochodów. Podobnie osoby skazane za działanie w zorganizowanej grupie lub osoby, które popełniły czyn określany jako terrorystyczny. Aby napisać dobry wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie warto poprosić o pomoc doświadczonego adwokata, który pomoże starać się o zwolnienie warunkowe z zakładu karnego niezależnie od wyżej wskazanych warunków.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie – wzór


Wniosek o przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego wbrew pozorom trudno jest napisać samemu, dlatego pomoc adwokata to rozsądne rozwiązanie. Wniosek ten powinien zawierać miejscowość, datę oraz informacje o wnioskodawcy. Co ważne, adresatem jest sąd penitencjarny. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie powinien zawierać:

informacje o wymiarze kary pozbawienia wolności,
nazwę sądu orzekającego,
dzień rozprawy
sygnaturę akt.

Należy wskazać także dokładne miejsce pobytu, to znaczy adres zakładu karnego lub aresztu śledczego. Co więcej, wniosek należy dobrze uzasadnić oraz dołączyć odpowiednie załączniki, np. zaświadczenie o zapewnionej pracy czy informacje o miejscu zamieszkania.

Comments are closed.