Czym grozi nieprzyjęcie mandatu?

Zatrzymanie kierowcy do policyjnej kontroli, podczas rutynowych akcji pomiaru prędkości, za widoczne złamanie przepisów czy po kolizji samochodowej może skutkować otrzymaniem mandatu. Osoba, której wystawiany jest mandat zawsze ma prawo odmowy jego przyjęcia, pamiętając jednak że odmowa wiąże się z przekazaniem sprawy na drogę sądową. Czy z prawa takiego warto więc korzystać? Kiedy i komu przysługuje prawo do nieprzyjęcia mandatu i w jaki sposób prowadzona jest sprawa sądowa w przypadku odmowy?


Komu i kiedy przysługuje prawo do nieprzyjęcia mandatu?Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, sprawca może odmówić przyjęcia mandatu. W przypadku zatrzymania przez policję i podjęcia przez funkcjonariuszy decyzji o wystawieniu mandatu, osoba obwiniana o popełnienie wykroczenia ma prawo do odmówienia przyjęcia mandatu. Sam funkcjonariusz podczas wykonywania czynności powinien o takim prawie pouczyć, stwierdzając wyraźnie że sprawca ma możliwość nieprzyjęcia mandatu i zastrzegając, że odmowa będzie skutkowała skierowaniem sprawy do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy.

W trakcie kontroli lub zatrzymania, które kończy się wystawieniem mandatu, pouczenie o prawie do odmowy następuje przed podpisaniem mandatu przez sprawcę. Umieszczenie swojego podpisu na wystawionym przez funkcjonariuszy mandacie oznacza zgodę na przyjęcie kary i automatyczne uprawomocnienie się mandatu.

Odmowa przyjęcia mandatu – kiedy warto z niej skorzystać?Prawo do odmówienia przyjęcia mandatu przysługuje każdemu, jednak skorzystanie z niego nie jest zawsze zalecane. Należy pamiętać, że odmowa przyjęcia mandatu wiąże się ze skierowaniem sprawy do sądu, przed którym konieczne będzie udowodnienie braku swojej winy i niesłuszności otrzymania mandatu.

Z prawa do odmowy przyjęcia mandatu warto skorzystać, gdy kara nakładana jest za czyn nie będący wykroczeniem, gdy działanie osoby ukaranej jest spowodowane choroba psychiczną i brakiem świadomości konsekwencji działań wynikającym ze stanu psychicznego, a także gdy działania podlegające karze były podejmowane w ramach obrony koniecznej lub ratowania ludzkiego życia, szczególnie w sytuacjach nieuniknionego niebezpieczeństwa. Mandat może zostać nieprzyjęty także w sytuacjach, gdy policja karze za zdarzenia, za które karę może wymierzać jedynie sąd. Wszystkie powyższe przypadki będą podlegały także prawu do wnioskowania o uchylenie mandatu. Możliwość taka istnieje w okresie do 7 dni od momentu jego podpisania.

Każda odmowa przyjęcia mandatu będzie skierowana do sądu, który rozstrzygnie o winie sprawcy i nałożeniu adekwatnej kary. Sprawca będzie także obciążony kosztami postępowania sądowego, których wysokość zależy od trybu postępowania i dodatkowych wydatków wymaganych do rozstrzygnięcia sprawy (np. chemicznego badania krwi lub moczu). Zwykle koszty takie zamykają się w granicach 250 zł, nie wliczając w to kary nałożonej przez sąd za popełnione wykroczenie – kwota kary zasądzona podczas sprawy może być znacznie wyższa, niż początkowy mandat i wynieść do 5 tysięcy złotych.

Odmowa przyjęcia mandatu: przebieg sprawy sądowejDecydując się na nieprzyjęcie mandatu należy liczyć się z koniecznością stawienia się na sprawie sądowej w miejscu właściwym dla miejsca popełnienia wykroczenia, a nie miejsca zamieszkania sprawcy. Oprócz kosztów sądowych, wysokości wymierzonej kary oraz kosztów dojazdu na rozprawy konieczne jest też rozważenie skorzystania z pomocy prawnika. Kancelaria Adwokacka Wojciech Krzysztoporski wspiera w całym procesie postępowania, zarówno na etapie wnioskowania o uchylenie przyjętego mandatu, jak i w sprawach sądowych w przypadku odmowy jego przyjęcia. Pomoc prawna może być niezbędna do udowodnienia przed sądem swojej niewinności i niezasadności wystawienia mandatu.

Podczas sprawy sąd bada wszystkie okoliczności sprawy, bazując na dowodach przedstawionych nie tylko przez funkcjonariuszy, ale i oskarżonego. W związku z tym w sprawach przed sądem konieczne będzie przedstawienie dowodów swojej niewinności i przekonanie sądu o swojej racji. Uzyskanie wsparcia prawnego w doświadczonej kancelarii adwokackiej może skutkować nie tylko ustaleniem najlepszej linii obrony i przygotowaniem stosownych dowodów do przedstawienia na sali rozpraw, ale też wystosowaniem wniosku o uchylenie mandatu i uniknięciem sprawy sądowej, jeśli prawo takie przysługuje oskarżonemu.

Comments are closed.